Beauté Morî 第二屆魔力夜之君临天下 1114!! 


2015魔力夜之军临天下舞台! 号召军士们聚集!
一众臣子,魔君于 :

Date : 14/11/2015 (Saturday)
Time : 6pm -10pm

Location : Ru Yi Restaurant Bangsar (KL)